Miss Fix The Universe

נאהד כנעאן

  • תחום : אקטיביסטיות בתחום זכויות אדם וחווה
  • איזור : צפון
  • שם האירגון : ש.י.ן לשוויון ייצוג נשים
  • שם המיזם : פרלמנט נערות & הרשת הירוקה
  • שלב : פעיל מספר שנים

מיזם

יו"רית משותפת שלך עמותת ש.י.ן לשוויון ייצוג - ארגון כנסים פמיניסטיים בהשתתפות של נשים ונערות ערביות ויהודיות, ורכזת של קבוצות נשים ערביות ויהודיות.

רכזת קבוצות של נערות בכפר קרע במסגרת פרלמנט נערות - הכשרת הנערות לפעילות אקטיביסטית פמיניסטית, כולל סמינרים עם נערות יהודיות, מפגשים בסקייפ עם נערות מארה"ב וקניה (בשיתוף עם שגרירות ארה"ב), ביקורים עם הנערות בכנסת והשתתפות בדיוני הוועדה לקידום מעמד האישה, כולל הצגת ניירות עמדה. ייזום של פרויקטים של סרטונים שמצלמות הנערות כחלק מהובלת של שינוי חברתי. הנעה של הנערות לפעילות קהילתית ביישוב ובבית הספר. כמו כן פועלת נאהד לייזום פרויקטים לקידום דו קיום ושוויון חברתי, בשיתוף קבוצות ערביות – יהודיות.

מדריכה ברשת הירוקה - ייזום של פרויקטים לנערים ונערות של קיימות ואיכות הסביבה, ומדריכה של גננות, ומורים/ות. במסגרת זו עוסקת נאהד בפיתוח, הובלת וייזום פרויקטים חברתיים סביבתיים: "מנהיגים ירוקים" יוזמות לטיפוח ארגונים (ציבוריים ופרטיים), בתי-ספר, יחידות נוער ומתנ"סים; והקמת גנים אקולוגיים.

נאהד היא דוקטורנטית, לימודי תואר שלישי (דיסרטציה) - לימודי אסלאם, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב – שנה אחרונה (שלב הגשה לשיפוט). מחקריה ופעילותה האקדמית הנרחבת מכוונים גם הם לחשיפה, ניתוח והבנה של סוגיית המעמד החברתי של נשים באסלאם.

נאהד היא מרצה במאגר הלאומי הארצי, בנושא: העצמת נשים, ניהול תקציב משפחה: מרכז "בעצמי", ו"אשת חייל".

אימפקט החברתי

המיזמים אותם מובילה נאהד מקדמים במישרין את מעמדן של נערות ערביות, קידום המודעות הפמיניסטית שלהן והכשרתן לעמידה מול קהל, הבעת עמדותיהן והובלה של שינוי חברתי.

המיזמים ברשת הירוקה מעלים את המודעות לחשיבות של שמירה על הסביבה, מיחזור וקיימות בקרב נערים ונערות נשים וגברים בחברה הערבית. 

על פעילותה המגוונת זכתה נאהד במספר פרסים וביניהם - פרס\תואר "אנשי השנה- 2021" על הפעילויות לשימור על האקלים וסביבה וניקיון הארץ. מטעם הוועידה הארצית ה 49 למדע וסביבה; פרס ע"ש ברטי לובנר- פרס לסטודנטים מצטיינים בפעילות חברתית- אוני' בן גוריון; פרס רקנאטי-קופ-רש"י למורה היזם: תעודת הערכה בגין היוזמה: אקטיביזם חברתי, מנהיגות ויזמות; שנת 2018-2017. ועוד


חזון

מטרתו של מיזם פרלמנט נערות (מתוך אתר פרלמנט נשים):

פרלמנט נערות הוקם במטרה להרחיב את מעגלי הדיון הפמיניסטי בקרב נערות ולקדם את השיח הפמיניסטי בסוגיות הקשורות בעולמן של נערות. מסגרת זו נועדה לעודד נערות להיות מעורבות בפעילות פמיניסטית וחברתית ולספק להן במה לביטוי עמדותיהן, שאיפותיהן וצרכיהן. פרלמנט הנערות שואף לחולל שינוי תודעתי בקרב נערות ובסביבה בה הן פועלות ולהיות זירה פתוחה ותומכת, בה המשתתפות מפתחות ומקדמות חשיבה ביקורתית ועשייה חברתית-פמיניסטית. פרלמנט נערות מעודד נערות להיאבק על מעמדן וזכויותיהן בחברה.

התכנות כלכלית

כל המיזמים פעילים מזה מספר שנים ברציפות באמצעות מענקים שונים שמגויסים מתורמות וקרנות

השפעה מגדרית

בפעילויות אותן יזמה, ארגנה והפעילה נאהד לקחו חלק מאות נערות שזכו לפיתוח מודעותן הפמיניסטית והכשרתן כאקטיביסטיות

שיתוף הפרופיל